top of page

Algemene voorwaarden BvL Ateliers 2024

1. Algemeen
1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij BvL Ateliers aangeboden workshops schilderen, beeldhouwen en andere publieksactiviteiten.

2 - Voor het kunnen deelnemen aan de onder 1 genoemde activiteiten is in elk geval 2 weken voorafgaand van de workshop de betaling voldaan.


2. Inschrijven workshops schilderen en beeldhouwen.
3 - Voorafgaande aan één van de onderdelen zullen deelnemers zich moeten inschrijven voor de workshop. Deelnemers kunnen zich inschrijven met het aanmeldingsformulier vermeld op de website www.bvlateliers.nl. De betaling dient voorafgaand de eerste bijeenkomst te zijn betaald.

4 - De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen. Behoudens het onder artikel 2.3 genoemde geval, is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd.

5 - Indien er voor een workshop het maximum aantal deelnemers is ingeschreven en de cursus “vol” is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk per e-mail kenbaar zal worden gemaakt.

6 - Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de workshop niet van start gaan. BvL Ateliers stelt in dat geval de wel aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de cursus, op de hoogte. Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval worden gebruikt voor andere cursussen later in het jaar of de week of kan worden gerestitueerd.

7 - Afmelden voor een workshop is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk 1 week voor de aanvang van de workshop schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal er 20% van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht.

8 - Indien één of meerdere lessen wordt/ worden gemist, kan/ kunnen deze in overleg worden ingehaald alleen in hetzelfde workshop seizoen. Er vindt geen restitutie van geld plaats.

9 - Afwijkende maten schilderdoeken en stenen ten behoeve van de workshop, zijn niet inbegrepen en kunnen desgewenst voor aanvang van de daarop volgende workshop bij BvL Ateliers worden gekocht. De ten behoeve van de bedrijfsworkshops benodigde materialen zijn veelal wel bij de kosten inbegrepen, mits anders vermeld bij de activiteit.

10 - BvL Ateliers heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen dan de vermelde kunstenaars/docenten in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde kunstenaar/docent zal BvL Ateliers haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet slagen, dan zijn de deelnemers gerechtigd de les op een ander tijdstip in te halen.


 

3. Kortingen
11 - Kortingen op workshops staan vermeld op aanvraag.

12 - De kortingen zijn niet geldig voor projecten op locatie.

 


4. Overige
13 - Het atelier is een half uur voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend.

14 - BvL Ateliers is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen/programma’s/workshops.

15 - De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door BvL Ateliers ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van BvL Ateliers vergoeden.

16 - BvL Ateliers is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

17 - De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van BvL Ateliers, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

18 - Tijdens de lessen/bijeenkomsten is BvL Ateliers gerechtigd foto’s te maken ten behoeve van de onder punt 18 omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto’s worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

19 - Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnamen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor BvL Ateliers kan worden gebruikt.

20 - Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

21 - De rechtsverhouding tussen BvL Ateliers en haar deelnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

22 - Betaling van de workshops kan geschieden door via de website/ factuur het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens kan er voorafgaande de eerste les met contanten gepast betaald worden op aanvraag bij het atelier, Midden 115, Wapserveen.
De inschrijving van de cursus of workshop is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen.

bottom of page